Câu hỏi cần tư vấn

Xin vui lòng hãy hỏi ,sau khi điền vào mẫu đơn chuyên dụng URL phía dưới đây.

Câu hỏi cần tư vấn(Bản đăng ký thông tin)

※ Quầy tư vấn này là quầy tư vấn dùng dành cho các quý vị người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.
※ Xin vui lòng chấp nhận rằng về việc chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi thắc mắc từ nước ngoài.