Liên hệ

Cách thức liên lạc đến Hiệp hội hỗ trợ của chúng tôi

Địa chỉ liên lạc qua số điện thoại:03-6435-5711
※ Hiện tại chỉ đối ứng bằng tiếng Nhật Bản
※ Call center chuyên dùng bằng tiếng Việt Nam sẽ được thành lập vào năm 2019

Địa chỉ liên lạc qua số Email:info@vietnam-aid.com