Chúng tôi đã cập nhật hình thức liên lạc .

Lần này ,để nhân viên hiệp hội của chúng tôi và các quý vị được tư vấn có thể trao đổi một cách trôi trãi,cho nên chúng tôi đã hoàn thành hình thức đầu vào liên lạc của câu hỏi ,cuộc trao đổi ,vv….

Xin hãy thoải mái hoạt dụng chúng .

Hơn nữa,hình thức đầu vào liên lạc này cũng được đăng trên trang chủ tiếng Nhật,vì vậy cho dù là bên nào được quý vị sử dụng cũng OK.( URL đều giống nhau).

 Câu hỏi cần tư vấn (Bản đăng ký thông tin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *